Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

 Obsługa osób uprawnionych – tłumacz języka migowego

INFORMACJE O SPOSOBACH REALIZACJI
USTAWY Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 r. O JĘZYKU MIGOWYM
I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. 2011.209.1243)


logoInformacja dla osób niesłyszących

Zgodnie z Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011.209.1243 z zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach
z Komendą Powiatową Policji w Jarosławiu.

Przez osobę przybraną, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się należy rozumieć osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach.

W kontakcie z urzędem można będzie załatwiać sprawy za pomocą tzw. osoby przybranej, pośredniczącej w kontakcie. Może to być znajomy lub członek rodziny, wybrany przez osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwaną dalej osoba uprawnioną.


Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika. Urząd wybiera tłumacza z rejestru tłumaczy, prowadzonego przez Wojewodę Podkarpackiego. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).


W kontakcie z urzędem osoba uprawniona ma prawo do pośrednictwa tłumacza - może to być tłumacz:

  • PJM (polskiego języka migowego)
  • lub tłumacz SJM (systemu językowo-migowego)
  • lub SKOGN (system komunikowania się osób głuchoniewidomych).

  
Wybór preferowanej metody komunikacji

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

  • osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
  • zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą poczty na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu, ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław;

-  poczty elektronicznej na adres mailowy: jaroslaw@rz.policja.gov.pl 

-  faksem na numer  47 824 13 19

Wysłanie zgłoszenia


Zgłoszenie powinno zawierać:

 

  • imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu,
  • wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz wskazaniem rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w Komendzie,
  • a także wskazaniem sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),


Po dokonaniu zgłoszenia Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu jest zobowiązana do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.


W przypadku postępowania toczącego się na podstawie przepisów Kodeksu Postępowania Karnego lub Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia stronom zostanie zapewniony tłumacz w oparciu o regulacje prawne w nich zawarte.


Zgłoszenie chęci skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 29.09.2014
Data modyfikacji 02.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
starszy aspirant Marta Gałuszka
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry