Programy prewencyjne - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne

Programy prewencyjne prowadzone przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu:

 

PROGRAM PREWENCYJNY ”CYBERBEZPIECZNI”

CELE PROGRAMU:

1. Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników Internetu.
2. Wzrost świadomości prawno-wiktymologicznej adresatów programu.
3. Uświadomienie adresatom programu profilaktycznego specyfiki zagrożeń wynikających z korzystania z Interenetu.
4. Przedstawienie rodzicom, opiekunom, nauczycielom i pedagogom specyfiki cyberzagrożeń (uzależnień od Internetu i gier komputerowych, kontakt z osobamimogącymi zaszkodzić młodym internautom, dostęp do treści pornograficznych, niebezpieczne gry, nieumiejętność odróżninania rzeczywistości wirtualnej od świata realnego, przestępczość w sieci, nieuczciwość).
5. Upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
6. Propagowanie zasad bezpiecznego i właściwego zachowania w Internecie.
7. Zaangażowanie w walkę z cyberprzestępczością i cyberprzemocy społeczeństwa, władz samorządowych, instytucji oraz mediów.


METODY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU:

1. Opracowanie, wydrukowanie, pozyskiwanie oraz rozpowszechnianie materiałów informacyjno-ostrzegawczych na temat szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie.
2. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla rodziców i opiekunów uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
3. Spotkania informacyjno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
4. Opracowanie aktywizujących dzieci i młodzież konkursów z zakresu zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz promowania bezpiecznych zachowań w sieci.
5. Promowanie założeń programu w lokalnej prasie i telewizji.
6. Włączenie się w projekty, inicjatywy realizowane przez inne podmioty, zarówno o zasięgu lokalnym jak też ogólokrajowym.
7. Współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie przeciwdziałania cyberzagrożeniom.

 

 PROGRAM PREWENCYJNY ”BEZPIECZNY SENIOR”

 

CELE PROGRAMU:
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa osób w podeszłym wieku;
- zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa;
- pobudzanie lokalnych społeczności do przeciwdziałania wszelkiego rodzaju zjawiskom patologicznym;
- ograniczenie skali przestępczości na szkodę osób starszych;
- poszerzenie współpracy z podmiotami poza policyjnymi w obszarze, którego dotyczy przedmiotowy program prewencyjny;
- poprawa świadomości prawo-wiktymologicznej osób starszych;
- zapoznanie adresatów programu prewencyjnego ze specyfiką pracy w terenie między innymi: pracowników zakładu energetycznego, gazowni, poczty, pracowników socjalnych itp., oraz związanych z tym między innymi ich uprawnieniami oraz obowiązkami w kontaktach z klientem, petentem.


W ramach   rządowego programu „RAZEM BEZPIECZNIEJ”,  prowadzone są działania  w obszarze "BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE".

CELE PROGRAMU:

-ograniczanie liczby przestępstw i wykroczeń w szkołach oraz w bezpośrednim otoczeniu
-zbudowanie skutecznych i podlegających ocenie mechanizmów współpracy dyrekcji (nauczycieli) – rodziców – uczniów i Policji wraz ze Strażami Gminnymi i Miejskimi w zakresie bezpieczeństwa w szkołach
-ograniczenie dostępu do alkoholu i narkotyków w środowisku szkolnym
-systematyczne kontrolowanie pod względem bezpieczeństwa szkół i ich okolic, w szczególności dróg do i ze szkoły
-zwiększenie skuteczności ochrony szkół poprzez patrole szkolne oraz posterunki w rejonach i placówkach najbardziej zagrożonych.

 

PROGRAM „OSTROŻNIE PIES”

 

 Zgodnie z poleceniem Zastępcy Podkarpackiego  Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. mgr Andrzeja Sabika, Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu w oparciu o wdrożony do realizacji wojewódzki program prewencyjny pn.  „Ostrożnie  - pies” opracowała własny program prewencyjny o takiej samej nazwie.
Przedmiotowy program prewencyjny zawiera zadania, które są ujęte w rządowym programie „Razem Bezpieczniej”.

I. ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
Do dziedzin, na które w szczególności ukierunkowany jest niniejszy program prewencyjny, należy zaliczyć:
• Występowanie przypadków pogryzień dzieci  oraz osób dorosłych przez psy.
• Nieprzestrzeganie przez właścicieli psów przepisów ujętych w kodeksie wykroczeń oraz w kodeksie karnym.

II. CELE GŁÓWNE:
• Podniesienie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jarosławskiego
• Zmniejszenie strachu przed staniem się ofiarą przestępstwa.
• Poprawa świadomości prawno-wiktymologicznej społeczeństwa.
• Poszerzenie współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi w celu efektywniejszego przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom godzącym w dobra osobiste obywateli.
• Oddziaływanie prewencyjne na właścicieli psów łamiących przepisy wymienionych w programie prewencyjnym ustaw-ukształtowanie przekonania o nieuchronności kary za nieprzestrzeganie prawa.

III. CELE POŚREDNIE:
● Dotarcie z programem prewencyjnym do maksymalnej liczby adresatów, w szczególności poprzez  wykorzystanie do tego celu środków masowego przekazu.
● Efektywniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału sił i środków, w dziedzinie której dotyczy program.
● Stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń.

IV. PODMIOTY WSPÓŁUCZESTNICZĄCE W REALIZACJI PROGRAMU:
6. Urząd Miasta, Urzędy Gmin oraz Starostwo Powiatowe z terenu powiatu jarosławskiego.
7. Straż Miejska.
8. Szkoły.
9. Media

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2012
Data modyfikacji 25.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Anna Wańko
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry