Ochrona danych osobowych - Skargi i wnioski - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu, z siedzibą przy Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław.

2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Jarosławiu sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

- adres: ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław,
- e-mail: iod.jaroslaw@rz.policja.gov.pl

3. Dane osobowe, zwane dalej „danymi”, będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku - na podstawie kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4. Dane nie będą przekazywane odbiorcom, o których mowa w art. 4 pkt 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych.

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wskazany w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Zarządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.

7. Tryb usuwania dokumentacji zawierającej Pani/Pana dane osobowe określa Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w przypadku trwałego zaprzestania działalności przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne podległe temu ministrowi lub przez niego nadzorowane oraz akty niższego rzędu wydane na jego podstawie.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
podkom. Marta Gałuszka
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry