Skargi i wnioski

Terminy obowiązujące w przypadku załatwienia skarg lub wniosków

Zgodnie z art. 237 Kpa:

§ 1. organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.

W przypadku niezałatwienia skargi w ustawowym terminie należy powiadomić skarżącego o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi oraz przewidywanym terminie załatwienia skargi.

W myśl art. 231. Kpa – "Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ."

 

Metryczka

Data publikacji 29.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry