Ogłoszenie o służbie w Policji - Służba w Policji - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Służba w Policji

Ogłoszenie o służbie w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W RZESZOWIE OGŁASZA REKRUTACJĘ DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA 2024 ROK

dotyczy postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1-8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz. U. z 2023 r., poz. 171 z późn. zm.)

PLANOWANE TERMINY PRZYJĄĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • w dniu 4 marca 2024 roku,
 • w dniu 24 kwietnia 2024 roku,
 • w dniu 8 lipca 2024 roku,
 • w dniu 9 września 2024 roku,
 • w dniu 30 października 2024 roku,
 • w dniu 30 grudnia 2024 roku.

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO:

 • Komendach Miejskich Policji w: Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie, Tarnobrzegu;
 • Komendach Powiatowych Policji w: Brzozowie, Dębicy, Jarosławiu, Jaśle, Kolbuszowej, Lesku, Leżajsku, Lubaczowie, Łańcucie, Mielcu, Nisku, Przeworsku, Ropczycach, Stalowej Woli, Sanoku, Strzyżowie, Ustrzykach Dolnych;
 • Oddziale Prewencji Policji w Rzeszowie,
 • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.

LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO PRZYJĘCIA DO SŁUŻBY STANOWIĆ BĘDZIE ODZWIERCIEDLENIE POZIOMU WAKATÓW W GARNIZONIE PODKARPACKIM.

Przyjęcia będą uzależnione od liczby wakatów występujących w poszczególnych jednostkach Policji. Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy fluktuacji kadr w Policji, może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

SŁUŻBĘ  W  POLICJI  MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający  co najmniej  wykształcenie średnie lub średnie branżowe, 
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,  podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • kandydaci objęci ewidencją wojskową powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej lub zaświadczeniem z Wojskowego Centrum Rekrutacji).


Osoby zainteresowane pełnieniem służby w Policji powinny osobiście złożyć komplet dokumentów w Sekcji Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie z siedzibą w Oddziale Prewencji Policji w Zaczerniu, k. Rzeszowa, pok. nr 7, telefony kontaktowe: 47-8212778, 47-8212663, 47-8212653, 47-8212666, 47-8212650.

 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 14:00.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy część A i B,
 • kopie w postaci papierowej dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginał dokumentu do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały dokumentów do wglądu),
 • kopie w postaci papierowej książeczki wojskowej albo innego dokumentu potwierdzającego uregulowanie stosunku do służby wojskowej (zaświadczenie z Wojskowego Centrum Rekrutacji), jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową (oryginał do wglądu),
 • dowód osobisty - do wglądu.


PREFERENCJE DOTYCZĄCE KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI W ZAKRESIE WYKSZTAŁCENIA I POSIADANYCH UMIEJĘTNOŚCI:

 • wykształcenie wyższe co najmniej z tytułem zawodowym licencjata, inżyniera lub rónorzędnym uzyskanym po ukończeniu studiów w zakresie informatyki, obejmujące kształceniem zagadnienia specjalistyczne taie jak: sztuczna inteligencja, inżynieria oprogramowania, języki programowania, bazy danych, programowanie aplikacji użytkowych, cyberbezpieczeństwo, inżynieria danych, inżynieria oprogramowania, telekomunikacja, teleinformatyka, inteligentne systemy, analiza ruchu sieciowego, zarządzanie sieciami komputerowymi oraz serwerami,
 • tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny,
 • tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny,
 • wykształcenie średnie, średnie branżowe - ukończenie liceum ogólokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stionia w klasie, w której były nauczane przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego lub pielęgnirki systemu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r., poz.1720 z późn.zm).
 • uprawnienia do wykonywania prac podwodnych określone w ustawie z dnia 17 pażdziernika 2003 roku o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.. U. z 2021 r. poz. 612),
 • certyfikaty poświadczajace kursy i szkolenia z zakresu informatyki, teleinformatyki, oprogramowania, języków programowania, sieci teleinformatycznych, baz danych i systemów operacyjnych,
 • prawo jazdy kategorii "A",
 • prawo jazdy katergorii "C",
 • prawo jazdy kategorii "C+E",
 • uprawnienia ratownika górskiego określone w ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwioe w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1154),
 • uprawnienia ratownika wodnego,
 • uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych albo motorowych określone w rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. poz. 460, z późn. zm),
 • uprawnienia instruktora sporów walki (np. zapasy, judo, karte, boks), strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • dokument potwierdzający stopień znajomości języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 - zgodnie z załacznikiem nr 13 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 606),
 • dokument potwierdzający stopień znajomości  kolejnego języka obcego co najmniej na poziomie biegłości B2 -zgodnie z załacznikiem nr 13 do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 606).

PREFEROWANE WYKSZTAŁCENIE/UMIEJĘTNOŚCI W NIŻEJ WYMIOENIONYCH KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH:

Wydział Ruchu Drogowego - preferowane umiejętności: posiadanie prawa jazdy kat. A, C, uprawnienia diagnosty samochodowego, instruktora prawa jazdy.

Laboratorium Kryminalistyczne - wykształcenie wyższe o kierunku: chemia, biologia, doświadczenie zawodowe w pracy w laboratorium chemicznym.

Wydział Dochodzeniowo-Sledczy - wykształcenie wyższe o kierunku: prawo, kryminologia.

Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą - wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia, prawo, finanse i rachunkowość.

Wydział Łączności i Informatyki - wykształcenie wyższe o kierunku: informatyka, telekomunikacja.


Informacje dotyczące procedury kwalifikacyjnej można znaleźć na stronach internetowych Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie (www.podkarpacka.policja.gov.pl). / zakładka służba i praca w Policji.

Tryb i sposób przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego został określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2023 roku w sprawie  postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.U. z 2023 roku, poz. 606.).

Złożone dokumenty nie będą zwracane.

Pliki do pobrania:

Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji

Metryczka

Data publikacji 21.12.2023
Data modyfikacji 12.02.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry