Zagadnienia dotyczące dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.jaroslaw.kpp.policja gov.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Dane adresowe jednostki

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu. Poniatowskiego 50 37-500 Jarosław Tel. 47 8241310 Fax 47 8241319.

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

nieprawidłowa etykieta grup elementów formularza – brakuje nazwy.

nieprawidłowe kontrolki i odnośniki formularzy HTML-zestaw pól nie ma legendy nazewnictwa.

nieprawidłowa dostępna nazwa dla linków do obrazów-nazwa linku nie może pochodzić z obrazu.

administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane na sposób zgodny z zasadami dostępności.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test-European Internet Inclusion Intiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa: internetowa spełnia wymagania w 98,45%.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów jest Krzysztof Wysocki, krzysztof.wysocki@rz.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu +48478241390.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu w której interesanci mogą załatwiać swoje sprawy znajduje się przy ulicy. Poniatowskiego 50. Lokalizacja kierunkowo-lokalizacyjna obiektu Policji znajduje się w bliskiej odległości od Dworca PKP. Siedziba oznaczona jest nawą ulicy oraz informacją na ogrodzeniu i gmachu budynku.

Do wejścia głównego obiektu prowadzą schody. Przy schodach znajduje się szyb windowy z windą dla osób niepełnosprawnych ( w tym dla osób poruszających się na wózku), skomunikowany z poziomem parteru. Wejście-wyjście z windy-bezpośrednio na hol główny budynku jednostki. Winda obsługiwana jest systemem przyjaznym dla osób niepełnosprawnych ruchowo i niedowidzących, wyposażona jest w przyciski przywoławcze.

Biuro obsługi petentów znajduje się po lewej stronie w holu głównym. Z holu głównego interesanci mogą porozumieć się z Oficerem Dyżurnym jednostki przez system głośnomówiący zlokalizowany w szybie pomieszczenia dyżurnych.

Personel biura obsługi interesantów nie jest przeszkolony w zakresie języka migowego. Petenci mogą korzystać z telefonu komunikacji wewnętrznej. Telefon jest dostępny ze stanowiska obsługi interesantów, można z niego korzystać aby połączyć się z funkcjonariuszem jednostki albo pracownikiem cywilnym komendy.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są oni z punktu obsługi interesantów przez funkcjonariuszy lub pracowników cywilnych jednostki i poruszają się po terenie KPP tylko w obecności w/w zatrudnionych w jednostce. Przejście z holu głównego w którym obsługuje się na poziomie informacyjnym petentów do dalszej części budynku chronione jest drzwiami otwieranym wyłącznie przez posiadających elektronicznych przepustek do obiektu. Istnieje możliwość otwarcia drzwi z punktu obsługi i przez Oficera dyżurnego. Szerokość drzwi umożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Ponadto po prawej stronie holu głównego znajduje się pokój przyjęć interesantów wykorzystywany w celu przyjęcia zawiadomień od osób których sprawność fizyczna uniemożliwia wejście do obiektów. Pomieszczenie to przystosowane jest do obsługi osób niepełnosprawnie ruchowo i słabo widzących. W pomieszczeniu pomocnika Oficera Dyżurnego zainstalowany jest komputer wraz z kamerą z którego mogą korzystać osoby niesłyszące korzystające z komunikacji migowej. Treść rozmowy migowej może być tłumaczona przez tłumacza migowego online do którego jest dostęp w określonych godzinach.

Toalety dla osób zatrudnionych i interesantów znajdują się na każdej kondygnacji budynku. Są one oznaczone zgodnie z Normami dotyczącymi grafiki.

Toalety dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim i osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się w holu głównym. Przed budynkiem, na parkingu zewnętrznym znajduje się jedno wyznaczone i oznaczone znakami miejsce parkingowe dla pojazdów z których mogą korzystać osoby niepełnosprawne będące interesantami jednostki. Miejsce do parkowania pojazdów osób niepełnosprawnych znajduje się także na parkingu wewnętrznym jednostki.

Budynek jest wyposażony w urządzenia dźwiękowe naprowadzające osoby niewidome i słabo słyszące. Budynek nie jest oznaczony w system ścieżek dotykowych dla osób słabo widzących i niewidomych korzystających z lasek.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla. Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedziec się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością architektoniczną prosimy o kontakt.

Robert Sowiński-Jednoosbowe stanowisko do spraw BHP.

robert.sowinski@rz.policja.gov.pl, Numer telefonu: 47 8241387.

Koordynator do spraw dostępności

podinsp. Janusz Szkoła-Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Jarosławiu –  nr tel. 47 8241340;

Sekretariat –  nr tel. 47 8241425;

E-mail: –  janusz.szkola@rz.policja.gov.pl;

Adres –  Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu ul. Poniatowskiego 50, 37-500 Jarosław;

Zespół do spraw dostępności KPP w Jarosławiu

  1. koordynator do spraw dostępności informacyjno-komunikacyjnej-asp. szt. Anna Długosz Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Prasowo-Informacyjnych KPP w Jarosławiu – nr tel. 47 478241304;

  2. koordynator do spraw dostępności cyfrowej – Krzysztof Wysocki Specjalista Zespołu Łączności i Informatyki KPP w Jarosławiu – nr tel.  47 8241390.

  3. koordynator do spraw dostępności architektonicznej – Robert Sowiński Starszy Specjalista Jednoosobowe Stanowisko ds. BHP KPP w Jarosławiu – nr tel.  47 8241387.

Do zadań koordynatora do spraw dostępności KPP w Jarosławiu należy w szczególności:

  1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez KPP w Jarosławiu;

  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez KWP w Rzeszowie zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r.;

  3. monitorowanie działalności KPP w Jarosławiu, w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Plany działania Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, obejmują swoim zakresem trzy obszary dostępności:

1. Plan działania - dostępność cyfrowa

2. Plan działania - dostępność komunikacyjno-informacyjna

3. Plan działania - dostępność architektoniczna

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

Metryczka

Data publikacji 23.09.2020
Data modyfikacji 22.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba udostępniająca informację:
asp.szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry