Dostęp do zasobów archiwalnych

Zasób archiwalny Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu

Składnica akt Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu posiada w swoim zasobie:

  • dokumentację wytworzoną przez Komendę Powiatową Policji w Jarosławiu, oraz podległe jej jednostki organizacyjne

Dokumentację składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu udostępnia się do celów:

  • służbowych uprawnionym podmiotom
  • naukowo-badawczych, publicystycznych i innych

Akta znajdujace się w składnicy akt mogą być udostępnione w pełnym zakresie, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów jednostek organizacyjnych, Rzeczpospolitej Polskiej i jej obywateli.

Udostępnianie akt stanowiących dokumentację niearchiwalną kat. "B" i "BE" następuje poprzez:

1) umożliwienie podmiotom zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie podmiotom zainteresowanym informacji zawartych w aktach w postaci odpowiedzi na zapytanie;
3) przekazanie podmiotom zainteresowanym kopii akt lub wyciągu z akt;
3) wypozyczenie podmiotom zainteresowanym akt lub ich części.

Udostępnianie akt stanowiących materialy archiwalne kat. "A" następuje poprzez:

1) umożliwienie zainteresowanym albo ich upoważnionym przedstawicielom osobistego zapoznania się z oryginalnymi materiałami lub ich kopiami;
2) przekazanie zainteresowanym informacji zawartych materiałach archiwalnych w postaci pisemnej odpowiedzi na zapytania albo w postaci reprodukcji materiałów.

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Jarosławiu
ul. Poniatowskiego 50
37-500 Jarosław

Akta udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku podmiotu zainteresowanego zawierajacego:
1) imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji - jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
2) nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
3) wskazanie materiałów lub szczegółowe określenie tematu (cezura czasowa, zasięg terytorialny), którego one dotyczą;
4) określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów, w przypadku udostępnienia dla celów naukowo-badawczych zaświadczenie z uczelni.

Udostępnianie akt:

  •  zawierających informacje niejawne – następuje zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;
  •  zawierających informacje publiczne - następuje zgodnie z przepisami o dostępie do informacji publicznej;
  •  zawierających dane osobowe - następuje zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

Akta nie zawierające informacji niejawnych, stanowiących zasób składnicy akt Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu udostępnia się za zgodą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, natomiast udostępnianie uwierzytelnionych kserokopii z tych akt odbywa się za zgodą Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

Akta udostępnia się w pomieszczeniach biurowych Zespołu Bezpieczeństwa Informacji KPP w Jarosławiu, w obecności pracownika składnicy akt.

Składnica akt wydaje również informacje na podstawie posiadanych archiwaliów, zgodnie z k.p.a.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2019r. poz. 553),

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się  w archiwach wyodrębnionych (Dz.U.z 2011r. nr 196. poz.1161),

Zarządzenie Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz.Urz.Nr 16 z 2008r., poz.95).

Ograniczenia stosowania RODO*

Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)** ogranicza się stosowanie art. 16, 18 ust. 1 lit. a i b oraz 15 ust. 1 i 3 RODO:
1. Prawo do sprostowania danych – w ten sposób, że administrator danych przyjmie od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne, 
2. prawo do ograniczenia przetwarzania – w zakresie niezbędnym do korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych,
3. prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – do zakresu, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

** zmiany do ustawy zostały wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Klauzula informacyjna dla wnioskujących o udostępnienie danych z materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej

 

Metryczka

Data publikacji 07.11.2012
Data modyfikacji 06.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Artur Ciszewski
Osoba udostępniająca informację:
asp. szt. Anna Długosz
Osoba modyfikująca informację:
asp.szt. Anna Długosz
do góry